OIL SPILL EATER II (OSEI)

เป็นกระบวนการบำบัดการรั่วไหลของน้ำมันทางชีวภาพที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดในโลกเพื่อลดมลพิษการรั่วไหลของน้ำมันและการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายทุกที่ทุกขนาดไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์สัตว์พืชและสัตว์ทะเลและมีความปลอดภัยเนื่องจากไม่เป็นพิษและไม่ระคายเคือง ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นที่รู้จักในการทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังทางเดินหายใจหรืออื่น ๆ

เป็นเอนไซม์ทางชีวภาพที่แปลงของเสียให้กลายเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติสำหรับแบคทีเรียพื้นเมืองที่เพิ่มขึ้นซึ่งพบได้ในสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้คือ CO2 และน้ำ

ได้รับการจดทะเบียนในแผนฉุกเฉินแห่งชาติของหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมลพิษทางน้ามันแห่งสหรัฐอเมริกา (NCP)

เป็นวิธีการทำความสะอาดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้กระบวนการบำบัดทางชีวภาพแบบธรรมชาติเพื่อกำจัดสารอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดอันตรายจากเพลิงไหม้และเริ่มกระบวนการ solubilisation กระบวนการนี้เริ่มใช้กับน้ำมันดิบน้ำมันเบนซินหรือไฮโดรคาร์บอนที่รั่วซึม

จะช่วยลดต้นทุนการทำความสะอาดของคุณและกำจัดปัญหาขยะอันตรายอย่างถาวรโดยไม่ต้องมีการล้างข้อมูลทุติยภูมิอีกต่อไป

ไม่ได้เป็นแบคทีเรีย (แมลง) ปุ๋ยหรือสารช่วยกระจายตัว

ไม่มีสารเคมีกัดกร่อนหรือธาตุโลหะซึ่งจะไม่เกิดความเสียหายกับฉนวนไฟฟ้าหรือพื้นผิวที่ทาสี

การทำงานของ OIL SPILL EATER II

กราฟแสดงการย่อยสลายของ OSEI

สารปนเปื้อนที่ OSEI สามารถบำบัดได้

สารประกอบอินทรีย์เกือบทุกชนิด
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกือบทุกชนิด
สารทำละลาย
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันดิบ
แก๊ซโซลีน (น้ำมัน) ทุกประเภท

Diesel Fuel, Jet A, JP4, JP5, JP8

สารกำจัดแมลงศัตรูพืช

DDT, Malathion, Organo, Pesticides

สารประกอบอื่นๆ

Tert Butyl Ether, Benzene, Zylene, Totuene, Chrysene, Hopane, Hexadecane, Naphthalene, Fluorene, Phytane, Phenanthrene, C18, C30, Pristane, No2 and No6 Heating Oils, Kerosene, Grease from Animals, Grease from Vegetables, Dioxins, Furans, Creosote, PCBs(Poly Clorinated Biphenols), Ethylene Glycol, Deicing Agent, Hydrolic Oil, Brake Fluid, Powder Steering Fluid, Motor Oils, Co Polymers, TNT, Gun Powder

การรับรองมาตรฐานของ OSEI II

Green seal

Green Seal เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการรับรองจากนานาชาติ ทำหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการชี้ชัดว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นพิษและอันตรายต่อภาวะสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ด้วยวิธีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการอนุญาตให้ใช้ตราเครื่องหมาย เพื่อรับรองสินค้าบริการ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency - EPA)

เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1970 มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงสุขภาพอนามัยของประชากร โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ออกกฏระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Occupational Safety and Health Administration

เป็นสำนักงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงการป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ

Material Safety Data Sheet

MSDS คือ รายละเอียดของสารเคมีอันตราย ตามกฎหมายปลอดภัยในการทำงาน MSDS จะมีลักษณะคล้าย "ฉลาก" ที่ติดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ซึ่งจะบอกให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอันตราย

สาธิตการใช้ OIL SPILL EATER