เครน

เครนรางเดี่ยว
เครนรางคู่
Jib เครน
Gantry เครน

รูปภาพ