รอกโซ่สาวมือ

Rated load ( tons ) : 0.5 - 2

Rated load ( tons ) : 3 - 5

Rated load ( tons ) : 10

รอกโยกโซ่

Rated load ( tons ) : 0.75 - 3

Rated load ( tons ) : 6

รอกวิ่ง

Plain trolleys

Rated load ( tons ) : 0.5 - 5

Geared trolleys

Rated load ( tons ) : 0.5 - 5

รอกเชือก & กว้านมือหมุน

wire rope pulling hoist

Rated load ( tons ) : 0.8 - 3.2

winch

Rated load ( kg ) : 545 - 1,135

cable puller

Rated load ( tons ) : 2 - 4

lifting clamp , vertical type

Rated load ( tons ) : 1- 5

lifting clamp , flat type

Rated load ( kg ) : 1 - 5

snatch blocks

รอกเชือกเปิดข้าง

pulley

รอกดำ

stainless steel single pulley

รอกสแตนเลส ( ร่องเดี่ยว )

stainless steel double pulley

รอกสแตนเลส ( ร่องคู่ )